Gården drives (i tillegg med noen bigeskjefter) i dag av Vegard Stenseng på fulltid, med hjelp av samboeren; Renate R. Andersen, som er en blanding av villtotning og sørlending, og som i det daglige har sitt arbeid ved Sykehuset Innlandet HF.


Det er ca 280 mål med dyrket mark, hvor det i hovedsak dyrkes kønn (hvete og bygg) og med noe produksjon av høy og rundballer.

Ca 1280 mål med skog, der avvirkning utføres av Lierhagen Skogsdrift. Etter hogst, blir det igangsatt nyplanting, og ungskogpleie blir gjort ved behov.

PRESENTASJON


På Stenseng Gård, som har vært i ætten siden 1845, er hovedfokuset på slaktegris som produseres for Nortura. Disse blir fôret opp på kraftfôr fra Felleskjøpet og myse fra Synnøve Finden. Konsesjonen er på 2247 griser pr år.

Det meste av produksjonen fra gårdssagen gikk til Langmoen. Det var en gammel tømmerlåve på gården som ble revet i 1945, rett etter at 2.verdenskrig var slutt. Ny låve ble bygd samme år. Sigurd hadde en protese på det ene benet fordi han var så uheldig å få benet inn i slageren på treskemaskina (denne gamle treskemaskina er fortsatt på gården). Sigurd drev gården frem til 1947 da hans sønn, Andreas, tok over. Andreas satte opp en ny hovedbygning samme år som han tok over. Han holdt på med melkeproduksjon frem til 1961.

Før Framnes-brua kom, i 1932, ble melken levert ved brygga i Kvarbergvika, som fortsatt er inntakt. Båten som fraktet melken het Skreia. Den gikk i skytteltrafikk mellom Hamar-Nes-Kvarbergvika. Stenseng kjørte båten gratis siden bryggen lå på deres eiendom og ble disponert som «melke-rampe».

HISTORIKK


Slektsgård siden 1845. Johannes J. Skjønsby kjøpte Stenseng og halve Østby for 3500 spesidaler. Andreas J. Stenseng drev gården fra 1890 til han døde i 1899. Kona Marthe drev gården alene frem til deres sønn, Sigurd, var gammel nok til å ta over i 1918. Han var veldig interessert i skogbruk og bygde egen gårdssag i 1930-årene.

Andreas var også en skogbruks kar og plantet mye ny skog på eiendommen. Hans sønn Sigurd tok over gården i 1980 og satte i gang med restaurering av hovedbygning i 1981. Gården har ett vanningsanlegg som ble ferdig utbygd i 1992, som er med på å gi åkrene godt med væte på varme sommerdager. Sigurd drev med broilerproduksjon fra 1988 frem til 1994, da det ble overgang til produksjon av slaktegris i 1. etasje av grisehuset. Det er fortsatt slaktegris som er hovedfokuset på gården som ble tatt over av Sigurds sønn, Vegard, i 2004. Etter hvert ble det en ny avdeling til slaktegris i 2 etasje i låven. Denne sto ferdig i 2008, forsinket grunnet brann i 2007.